Byggnadsarbetare som huvudsakligen arbetar med rivnings- eller saneringsarbete kan utsättas för bland annat mikrobiologiska eller kemiska arbetsmiljörisker. Exempel på mikrobiologiska risker är mögelförekomst vid fuktskadat byggnadsmaterial eller smittrisker från till exempel fågelspillning på vindar eller avloppsstammar.

Vissa typer av lokaler, till exempel mikrobiologiska laboratorier, behöver saneras av särskilt utbildad personal. Andra risker förenade med rivnings- eller saneringsarbete är exponering av kvarts och asbest. Användning av asbest är totalförbjuden i Sverige sedan 1982, men ansvarig byggherre har det yttersta ansvaret för att man i planeringen av rivning eller sanering av en fastighet, beaktar om det kan förekomma asbest i fastigheten. Om så är fallet, behöver även i detta fall byggnaden saneras av särskilt utbildad personal.

Inte sprida
Ibland behövs åtgärder för att förhindra spridning av giftiga eller skadliga substanser. Det kan till exempel vara avskärmning och/eller ventilationstekniska åtgärder. Då är det viktigt att tänka på att inte sprida luftföroreningar via ventilationssystemet till andra delar av byggnaden.

Vid denna typ av verksamhet kan man träffa på många olika slags risker. Det är därför viktigt att i förväg försöka ta reda på vilka risker som kan vara aktuella i det enskilda fallet.

Allt det här skriver Arbetsmiljöverket på sin hemsida.
Viktiga frågor
Förhoppningsvis är detta viktiga frågor för branschen, inte minst då ur arbetsmiljösynpunkt. Efter att personligen ha drabbats av en vattenskada och mögel i bostaden är det mycket av ovanstående som känns igen. Kanske skulle tätare kontroller av våra bostäder behövas då det mögel, asbest eller annat skadligt ibland inte upptäcks förrän det är för sent att åtgärda?

Tyvärr är det många fastighetsägare som bara tänker på att spara pengar och väntar för länge med att dels kolla sina våtrum, dels åtgärda vattenskador i tid.

Från Säker Vatten AB och VVS Företagen är man bra på att basunera ut budskap om hur viktigt de är att tänka rätt samt att tänka och handla i tid när det handlar om eventuella skador och åtgärder i våtrum som badrum, toaletter och kök.

En säker väg att gå är alltid ”Säker vatteninstallation”, som är en installation som är utförd enligt gällande installationsregler, av legitimerade montörer och arbetsledare anställda i ett Auktoriserat VVS-företag och där föreskrivna kontroller är genomförda och intyg överlämnat till beställaren. Branschreglerna för Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren. Använd det!

Rätt isolering

Till slut en annan viktig fråga – minskad energianvändning, legionellarisk och värmeförluster. Tidningen VVS-Forum har tagit del av ett examensarbete från KTH som undersökt hur stora värmeförlusterna verkligen är när det kommer till dåligt isolerade varmvattenrör.

Värmeförluster kan stå för en stor del av en byggnads energianvändning och en temperatursänkning kan medföra legionellatillväxt.
Malin Alros, som har gjort examensarbetet säger till VVS Forum att hon förväntat sig att få se en hel del brister då hon hört att man i allmänhet har rätt dålig koll på isolering och att det fuskas en hel del. Hon räknade däremot inte med att det skulle vara så tydligt. Efter studien uppmanar hon till att man ska ta hjälp av isoleringsmontörer i ett tidigt skede för att få de rätta förutsättningarna för bra isolering.
Legionella är en naturlig sötvattenbakterie som lättast förökar sig i stillastående vatten och vid temperaturer mellan +20 och +45 grader. För att undvika legionellatillväxt är det viktigt med ett bra flöde i vattensystemets alla delar och att vattentemperaturen är minst 60 grader i varmvattenberedaren, detta enligt VVS Företagen.

Legionella smittar framförallt genom att bakterien transporteras i mycket små vattendroppar, men kan även spridas genom aspiration. Legionella smittar inte mellan personer och alla blir inte heller sjuka, men personer med nedsatt immunförsvar är speciellt mottagliga.

Också detta ett angeläget ämne som det finns all anledning till att återkomma till i kommande krönikör.

Ta det försiktigt där ute!

BJÖRN ASPLIND