Industrifaktas prognos för anläggningsbyggandets utveckling förra året tyder på att volymen kan ha ökat med 5 procent. Utfallet för det första halvåret 2014 visade en uppgång med 4 procent, vilket främst förklaras av kraftigt ökade investeringar inom vägar och gator samt inom övriga privata anläggningar.

I år väntar sig Industrifakta en fortsatt volymökning för anläggningsbyggandet med i storleksordningen 3 procent. Industrifakta pekar på att det finns flera faktorer som kan stimulera anläggningsbyggandet på längre sikt. Anläggningsbyggandet är en nyckelfaktor i samband med ökat bostadsbyggande och hållbar stadsutveckling och detta lär gynna både väg- och järnvägsinvesteringar.

En annan övergripande faktor är det förändrade klimatet, vilket redan idag ställer hårdare krav på befintliga anläggningar i utsatta lägen och den trenden väntas fortsätta och förstärkas på sikt.

Källa: Industrifakta