Stockholms län står för närmare 40 procent av hela landets bygginvesteringar. Under innevarande år är det framför allt bostadsbyggandet som håller uppe den höga investeringsnivån medan anläggningsinvesteringarna kommer att driva tillväxten under 2018. Då beräknas det totala byggandet stiga med 4 procent i Stockholm jämfört med föregående år enligt färsk prognos från Sveriges Byggindustrier.

– Vi ser fortfarande en ökning i byggandet och det kommer inte avta nästa år, säger Elisabeth Martin, vd Stockholms Byggmästareförening. De flesta av våra medlemmar har dock ett fortsatt ansträngt resursläge genom att det är svårt att rekrytera nya medarbetare. Stockholm växer och det är viktigt att vi kan bibehålla en fortsatt hög och jämn byggtakt.

ab graf

Det råder högkonjunktur över hela landet som beräknas hålla i sig in på nästa år. Hushållen avvaktar visserligen i sin konsumtion och sparar istället. I gengäld ökar exporten starkt. Under nästa år kommer stora infrastrukturprojekt som Förbifarten och utbyggnaden av tunnelbanenätet dra upp de totala bygginvesteringarna i Stockholm medan ökningstakten i bostadsinvesteringar sjunker från 18 till 5 procent.

Mer information om den regionala byggprognosen finns på:
https://prognos.sverigesbyggindustrier.se/stockholm/totalt

Redaktionen